Co je to bezdomovectví

Člověk, který nemá domov – trvalé bydliště. Většinou ztratil rodinu a zaměstnání, nemá ke společnosti téměř žádné vazby, zůstal na jejím okraji.

Bezdomovectví

Bezdomovectví je více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou. Je součástí širšího procesu sociálního vyloučení, založeno na neschopnosti lidí bez domova podílet se na způsobu života, který je standardní pro většinu populace. Většinou je spolu s dalšími negativním faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psych. strádáním, je projevem selhávání v oblasti socializace /nedostatek trvalejších a hlubších vazeb s jakýmkoli člověkem, převažují náhodné kontakty s podobnými lidmi, jejich sdružování je obyčejně účelové, vytvářejí jakési subkultury/na nádraží), v důsledku toho bývají emočně ploší se zvýšenou citovou deprivací, duševními nemocemi, drogovou závislostí a z toho vyplývající egocentrismus a bezohlednost

Formy bezdomovectví

  • zjevní lidé bez domova – nádraží, střed města, vyhledávají ubytování v azyl. domech nebo v charitativních organizacemi., svým zevnějškem a chováním upoutávají pozornost kolemjdoucích 
  • skrytí lidé bez domova – lidé bez přístřeší, kteří se z nějakého jen nim známého důvodu neobracejí na veřejné či charitativní služby, bydlí ve squatech, přespávají ve sklepích, v lesích atd., nebo to mohou být lidé, kteří jsou bez domova, ale nedávají tento fakt najevo a pro sociální služby je obtížné je kontaktovat. 
  •  lidé ohrožení bezdomovectvím – lidé žijící v nejistých podmínkách nájemních bytů, zdravotně závadných, v domech k demolici, do této skupiny řadíme i ty, kteří čekají na propuštění z ústavů, vězení, dět.dom.

Příčiny bezdomovectví

Ztráta zaměstnání či bydlení, zadluženost, rozvod či rozpad rodiny, rozchod partnerů žijících spolu „na hromádce“, otřesné rodinné podmínky /týrané či sexuálně zneužívané ženy nebo děti, ženy či děti alkoholiků/, odchod z dětských domovů, propuštění z vězení, alkoholismus, drogy, hráčství či jiná závislost, uprchlictví, migrace, růst chudoby, nízká částka životního minima, mentální retardace, fyzická či psychická choroba. 

Příčiny bezdomovectví mužů jsou obvykle materiální a osobní faktory. 

Příčiny žen bývají spíše faktory vztahové, především problémy s partnerem. 

Rizika bezdomovectví

styl života vede k rychlejšímu somat. chátrání, nedodržují základní hygienu, bývají podchlazeni, svoje nemoci přecházejí, špatná životospráva /jedí co seženou, častost užívání alkoholu, drog, masivní kouření/ – riziko předčasného úmrtí /důsledky abúzu různých látek, smrt v podchlazení v opilosti,  v důsledku úrazu, celkového vyčerpání organismu/- riziko ztráty sociálních vazeb a pracovních kontaktů/možností – riziko páchání trestné činnosti

Pomoc lidem bez domova

Azylové domy, noclehárny, centra pomoci, odborné sociální poradenství. Tyto služby poskytují příspěvkové nebo neziskové organizace jako centra sociálních služeb jednotlivých měst, Charita, Červený kříž, Naděje, Armáda spásy atd. 

Co to jsou azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V azylovém domě mohou klienti bydlet zpravidla až jeden rok. Bydlení je spojené s možností si uvařit a s možností intenzivní práce na jejich sociální situaci, aby z azylového domu odešli do přirozeného sociálního prostředí. 

Noclehárny

poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Je to místo, kam se klienti přijdou vyspat, umýt se a načerpat síly na další den.

Noclehárna zpravidla funguje jako přechodné ubytování mezi ulicí a azylovým domem, ubytovnou, nebo vlastním bydlením. Je ideální pro klienty, kteří si potřebují zvyknout na pravidla sociálních služeb. 

Nízkoprahová denní centra

poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Je to místo, kam mohou lidí bez domova přijít a najíst se, umýt se, nebo se setkat s lidmi, kteří si prošli podobnou životní situací.

Jakub Modes